ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

Chào mừng bạn đến với BazanwebVui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện dịch vụ sau (“Điều khoản”) vì chúng chứa các điều khoản và điều kiện pháp lý của Khách hàng truy cập và sử dụng Dịch vụ (được định nghĩa bên dưới) được cung cấp cho Khách hàng bởi Bazanweb. (“Bazanweb,” “ chúng tôi, "của chúng tôi" hoặc "chúng tôi"), bao gồm quyền truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ thông qua trang web Bazanweb ("Trang web"). Việc sử dụng và truy cập của một số phần của Trang web của Khách hàng cũng có thể được điều chỉnh bởi Điều khoản Sử dụng, có sẵn tại Bazanweb.com

Bazanweb cung cấp dịch vụ trực tuyến hỗ trợ khách hàng trong việc quản lý, giám sát và bảo mật của những người dùng và cơ sở hạ tầng thiết bị của khách hàng đó. Khách hàng mong muốn đăng ký Dịch vụ để cho phép Người dùng sử dụng Dịch vụ theo các điều khoản và điều kiện được nêu trong tài liệu này và Bazanweb muốn cung cấp quyền truy cập vào Nền tảng Bazanweb (mỗi thuật ngữ được viết hoa như được định nghĩa bên dưới) và cung cấp Dịch vụ trên các điều khoản và điều kiện được nêu trong tài liệu này.

1. Thỏa thuận; Khách hàng; Quá trình đặt hàng.

1.1  "Thỏa thuận" có nghĩa là các Điều khoản này và bất kỳ điều khoản nào được cung cấp hoặc cung cấp cho Khách hàng trong quá trình đặt hàng hoặc đăng ký ("Quy trình đặt hàng").

1.2  Bazanweb sẵn sàng cung cấp Dịch vụ cho Khách hàng chỉ với điều kiện Khách hàng chấp nhận tất cả các điều khoản trong Thỏa thuận này. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, Khách hàng thừa nhận rằng Khách hàng đã đọc Thỏa thuận này, hiểu Thỏa thuận này và Khách hàng đồng ý chịu ràng buộc bởi tất cả các điều khoản của Thỏa thuận này. Khách hàng cũng xác nhận rằng việc đăng ký và tạo tài khoản trên Trang web, gửi thông tin thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc bất kỳ cài đặt nào của Người dùng của bất kỳ Đại lý Bazanweb nào (được định nghĩa bên dưới) đều là thỏa thuận của Khách hàng đối với Thỏa thuận này.

1.3  Nếu Khách hàng không đồng ý với các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này, Bazanweb không muốn cung cấp hoặc cung cấp Dịch vụ cho Khách hàng và do đó, Khách hàng phải hủy và không được hoàn tất quá trình đăng ký hoặc sử dụng Dịch vụ. Nếu Khách hàng không chấp nhận Thỏa thuận này, Khách hàng phải ngay lập tức ngừng sử dụng Dịch vụ.

1.4  Trong trường hợp mâu thuẫn giữa các Điều khoản và thông tin được bao gồm trong các tài liệu khác (ví dụ: tài liệu quảng cáo và bưu phẩm), các Điều khoản này sẽ luôn chi phối và được ưu tiên. Trong trường hợp mâu thuẫn giữa các Điều khoản này và Quy trình đặt hàng, Quy trình đặt hàng sẽ luôn quản lý và được ưu tiên.

1.5 Sửa đổi các điều khoản.  Bazanweb có thể sửa đổi Thỏa thuận này bằng cách cung cấp thông báo trước ít nhất ba mươi (30) ngày cho Khách hàng. Nếu Khách hàng không đồng ý với Thỏa thuận sửa đổi, biện pháp duy nhất và độc quyền của Khách hàng là chấm dứt Thỏa thuận khi có thông báo bằng văn bản cho BazanwebViệc sử dụng Dịch vụ của Khách hàng ba mươi (30) ngày sau khi thông báo đó cấu thành việc chấp nhận bất kỳ sửa đổi, bổ sung hoặc sửa đổi nào đối với Thỏa thuận này. Bất kỳ sửa đổi hoặc sửa đổi nào được thực hiện bởi Bazanweb sẽ chỉ mang tính tương lai.

2. Dịch vụ.

2.1 Nền tảng.  Theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này, Bazanweb sẽ chỉ cung cấp quyền truy cập và sử dụng Nền tảng cho Khách hàng khi Khách hàng cần sử dụng Dịch vụ. “Nền tảng” có nghĩa là tất cả công nghệ và sở hữu trí tuệ, bao gồm bất kỳ phần cứng và phần mềm nào, được sử dụng bởi Bazanweb để định cấu hình và phân phối Dịch vụ cho Khách hàng theo Thỏa thuận này, bao gồm bất kỳ Đại lý Bazanweb nào. “Dịch vụ” nghĩa là người dùng và dịch vụ giám sát, quản lý và bảo mật thiết bị của Bazanweb được cung cấp bởi Bazanweb bằng cách sử dụng Nền tảng theo Thỏa thuận này. Khách hàng cũng có thể cài đặt các đại lý phần mềm Bazanweb (mỗi "Đại lý Bazanweb") để triển khai Dịch vụ. Để truy cập hoặc sử dụng một số tính năng và chức năng nhất định của Dịch vụ, Khách hàng phải cài đặt và sử dụng Tác nhân Bazanweb.

2.3 Người dùng; Tên người dùng và mật khẩu quản trị.  Bazanweb sẽ cung cấp cho Khách hàng một tên người dùng và mật khẩu duy nhất để cho phép Khách hàng truy cập vào Nền tảng theo Thỏa thuận này và gán thêm tên người dùng và mật khẩu trên Nền tảng cho cá nhân hoặc thiết bị rời rạc (mỗi "Người dùng"). Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng chỉ số lượng Người dùng được ủy quyền mới có thể truy cập Nền tảng với tên người dùng và mật khẩu do Khách hàng chỉ định. Khách hàng chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tất cả tên người dùng và mật khẩu của Khách hàng và tự chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động xảy ra dưới những tên người dùng này.

2.4 Dữ liệu sử dụng.  “Dữ liệu sử dụng” nghĩa là bất kỳ và tất cả dữ liệu được thu thập hoặc tạo bởi Bazanweb hoặc Khách hàng liên quan đến Dịch vụ (bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ thông tin nào hoặc liên quan đến dữ liệu và thông tin thiết bị, mật khẩu đăng nhập, khóa công khai, giám sát mạng, phân tích tổng hợp hình thức). 

2.5 Hỗ trợ.  Bazanweb sẽ cung cấp cho Khách hàng sự hỗ trợ liên quan đến Nền tảng và Dịch vụ theo chương trình hỗ trợ Khách hàng mua thông qua Quy trình đặt hàng. Khách hàng sẽ kịp thời báo cáo cho JumpCloud những lỗi, lỗi và không phù hợp liên quan đến Nền tảng và Dịch vụ mà Khách hàng sẽ biết. 

3. Phí; Thanh toán.

3.1 Phí.  Khách hàng sẽ thanh toán cho Bazanweb tất cả các khoản phí như được mô tả trong Thỏa thuận này và Quy trình đặt hàng hiện hành (“Phí”). Đối với Phí dựa trên người dùng, trừ khi được quy định khác trong Quy trình đặt hàng hiện hành, Khách hàng sẽ được lập hóa đơn dựa trên tổng số Người dùng được quản lý trong tháng.

3.2 Thanh toán.  Trừ khi được quy định khác trong Quy trình đặt hàng áp dụng, Khách hàng sẽ thanh toán tất cả các khoản phí được mô tả trong hóa đơn trong vòng mười lăm (15) ngày sau khi Khách hàng nhận được hóa đơn hiện hành. 

4. Trách nhiệm của khách hàng

4.1 Nội dung và người dùng.  Giữa Bazanweb và Khách hàng, Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về (a) tất cả các hành vi hoặc thiếu sót của Người dùng liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ, (b) tất cả thông tin Khách hàng hoặc Người dùng, dữ liệu, tệp, liên kết, hình ảnh, tác phẩm của tác giả và các tài liệu khách hàng hoặc tài liệu người dùng khác được Khách hàng gửi hoặc cung cấp cho 

4.2 Tính khả dụng.  Khách hàng có trách nhiệm nhận quyền truy cập vào Dịch vụ và Khách hàng hiểu rằng quyền truy cập đó có thể bao gồm phí và chi phí của bên thứ ba (chẳng hạn như nhà cung cấp dịch vụ Internet hoặc cước phát sóng). Khách hàng chịu trách nhiệm cho tất cả các khoản phí và chi phí đó. Ngoài ra, Khách hàng phải cung cấp cho Người dùng và (giữa Bazanweb và Khách hàng), chịu trách nhiệm hoàn toàn về tất cả các thiết bị cần thiết để truy cập Dịch vụ.

5. Bảo đảm; Tuyên bố từ chối trách nhiệm.

5.1 Bảo hành dịch vụ.  Bazanweb đảm bảo rằng Dịch vụ sẽ cung cấp Dịch vụ theo cách phù hợp với các tiêu chuẩn chung của ngành áp dụng hợp lý cho việc cung cấp và Dịch vụ sẽ tuân thủ nghiêm ngặt tài liệu hiện tại của Bazanweb đối với Dịch vụ theo cách sử dụng và hoàn cảnh bình thường. Nếu Khách hàng thông báo cho JumpCloud về vi phạm bảo hành, Bazanweb sẽ thực hiện lại dịch vụ không phù hợp. Những điều nói trên cấu thành biện pháp khắc phục độc quyền và độc quyền của Khách hàng đối với bất kỳ vi phạm bảo hành nào.

5.2 Tuyên bố từ chối trách nhiệm.  Bazanweb TRỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC TRÁCH NHIỆM HOẶC ĐIỀU KIỆN BẤT K K LOẠI BẤT K K NÀO NÀO, HIỆN HAY HOẶC BẤT CỨ, BAO GỒM KHÔNG GIỚI HẠN TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM TUYỆT ĐỐI, TUYÊN BỐ TRÁCH NHIỆM, BÁN HÀNG VÀ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN THỎA THUẬN NÀY, DỊCH VỤ , THE PLATFORM VÀ TRANG WEB.